แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DPSGA001170707 7 - 11 ก.ค. 2560 31,900 31,900 30,900 29,900 7,300
DPSGA001170728 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 2560 31,900 31,900 30,900 29,900 7,300
DPSGA001170811 11 - 15 ส.ค. 2560 31,900 31,900 30,900 29,900 7,300
DPSGA001171013 13 - 17 ต.ค. 2560 31,900 31,900 30,900 29,900 7,300
DPSGA001171020 20 - 24 ต.ค. 2560 31,900 31,900 30,900 29,900 7,300