แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE06170903 3 - 09 ก.ย. 2560 21,777 21,777 21,777 21,777 7,500
TPE06170911 11 - 17 ก.ย. 2560 20,777 20,777 20,777 20,777 7,500
TPE06170917 17 - 23 ก.ย. 2560 22,777 22,777 22,777 22,777 7,500
TPE06170925 25 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 21,777 21,777 21,777 21,777 7,500