แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE02170909 9 - 14 ก.ย. 2560 14,777 14,777 14,777 14,777 6,000
TPE02170912 12 - 17 ก.ย. 2560 16,777 16,777 16,777 16,777 6,000
TPE02170919 19 - 24 ก.ย. 2560 17,777 17,777 17,777 17,777 6,000
TPE02170923 23 - 28 ก.ย. 2560 18,777 18,777 18,777 18,777 6,000
TPE02170926 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000
TPE02170930 30 ก.ย. - 05 ต.ค. 2560 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000