แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DXB01170921 21 - 25 ก.ย. 2560 19,999 19,999 19,999 19,999 5,000
DXB01170928 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 19,999 19,999 19,999 19,999 5,000
DXB01171005 5 - 09 ต.ค. 2560 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000
DXB01171012 12 - 16 ต.ค. 2560 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000
DXB01171019 19 - 23 ต.ค. 2560 24,999 24,999 24,999 24,999 6,000
DXB01171026 26 - 30 ต.ค. 2560 22,999 22,999 22,999 22,999 5,000