แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ



รหัสแพคเกจ



กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
PEK02171018 18 - 22 ต.ค. 2560 15,777 18,777 18,777 18,777 4,000
PEK02171102 2 - 06 พ.ย. 2560 15,777 18,777 18,777 18,777 4,000
PEK02171108 8 - 12 พ.ย. 2560 15,777 18,777 18,777 18,777 4,000
PEK02171110 10 - 14 พ.ย. 2560 15,777 18,777 18,777 18,777 4,000
PEK02171116 16 - 20 พ.ย. 2560 15,777 18,777 18,777 18,777 4,000
PEK02171122 22 - 26 พ.ย. 2560 15,777 18,777 18,777 18,777 4,000