แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
QR01RU171107 7 - 12 พ.ย. 2560 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
QR01RU171121 21 - 26 พ.ย. 2560 29,999 29,999 29,999 29,999 5,000
QR01RU171130 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2560 32,999 32,999 32,999 32,999 5,000
QR01RU171201 1 - 06 ธ.ค. 2560 33,999 33,999 33,999 33,999 6,000
QR01RU171206 6 - 11 ธ.ค. 2560 33,999 33,999 33,999 33,999 6,000
QR01RU171208 8 - 13 ธ.ค. 2560 33,999 33,999 33,999 33,999 6,000
QR01RU171228 28 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 36,999 36,999 36,999 36,999 6,000
QR01RU171229 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 36,999 36,999 36,999 36,999 6,000