แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
EY01RU171104 4 - 11 พ.ย. 2560 46,999 46,999 46,999 45,999 10,000
EY01RU171110 10 - 17 พ.ย. 2560 47,999 47,999 47,999 46,999 10,000
EY01RU171111 11 - 18 พ.ย. 2560 47,999 47,999 47,999 46,999 10,000
EY01RU171120 20 - 27 พ.ย. 2560 47,999 47,999 47,999 46,999 10,000
EY01RU171126 26 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU171204 4 - 11 ธ.ค. 2560 53,999 53,999 53,999 52,999 12,000
EY01RU171205 5 - 12 ธ.ค. 2560 53,999 53,999 53,999 52,999 12,000
EY01RU180207 7 - 14 ก.พ. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180212 12 - 19 ก.พ. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180219 19 - 26 ก.พ. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180225 25 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180307 7 - 14 มี.ค. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180311 11 - 18 มี.ค. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180314 14 - 21 มี.ค. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
EY01RU180318 18 - 25 มี.ค. 2561 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000