แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TWGT01XW170702 2 - 06 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170703 3 - 07 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170704 4 - 08 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170709 9 - 13 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170710 10 - 14 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170711 11 - 15 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170716 16 - 20 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170717 17 - 21 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170718 18 - 22 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170722 22 - 26 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170723 23 - 27 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170724 24 - 28 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170725 25 - 29 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170726 26 - 30 ก.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170730 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
TWGT01XW170731 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900