แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HANQR005170914 14 - 17 ก.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005170921 21 - 24 ก.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005170928 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171005 5 - 08 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171012 12 - 15 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171019 19 - 22 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171026 26 - 29 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171102 2 - 05 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171109 9 - 12 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171116 16 - 19 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171123 23 - 26 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171207 7 - 10 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500
HANQR005171208 8 - 11 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 3,500