แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
IDSH010TG171005 5 - 08 ต.ค. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171012 12 - 15 ต.ค. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171020 20 - 23 ต.ค. 2560 25,999 25,999 24,999 23,999 6,900
IDSH010TG171026 26 - 29 ต.ค. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171109 9 - 12 พ.ย. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171116 16 - 19 พ.ย. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171123 23 - 26 พ.ย. 2560 23,999 23,999 22,999 21,999 6,900
IDSH010TG171130 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171208 8 - 11 ธ.ค. 2560 25,999 25,999 24,999 23,999 6,900
IDSH010TG171214 14 - 17 ธ.ค. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171221 21 - 24 ธ.ค. 2560 24,999 24,999 23,999 22,999 6,900
IDSH010TG171229 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 25,999 25,999 24,999 23,999 6,900
IDSH010TG171230 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 25,999 25,999 24,999 23,999 6,900