แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
CNGE008XW170808 8 - 11 ส.ค. 2560 17,999 17,999 17,999 17,999 4,900
CNGE008XW170815 15 - 18 ส.ค. 2560 14,999 14,999 14,999 14,999 4,900
CNGE008XW170822 22 - 25 ส.ค. 2560 14,999 14,999 14,999 14,999 4,900
CNGE008XW170829 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 2560 14,999 14,999 14,999 14,999 4,900