แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KR20170625 25 - 29 มิ.ย. 2560 9,900 9,900 9,900 9,900 5,000
KR20170626 26 - 30 มิ.ย. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000
KR20170627 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000
KR20170628 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000
KR20170630 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 5,000