แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TG03RU171104 4 - 10 พ.ย. 2560 52,900 52,900 52,900 51,900 10,000
TG03RU171111 11 - 17 พ.ย. 2560 52,900 52,900 52,900 51,900 10,000
TG03RU171118 18 - 24 พ.ย. 2560 54,900 54,900 54,900 53,900 10,000
TG03RU171125 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 54,900 54,900 54,900 53,900 10,000
TG03RU180203 3 - 09 ก.พ. 2561 54,900 54,900 54,900 53,900 10,000
TG03RU180205 5 - 11 ก.พ. 2561 54,900 54,900 54,900 53,900 10,000
TG03RU180207 7 - 13 ก.พ. 2561 54,900 54,900 54,900 53,900 10,000
TG03RU180210 10 - 16 ก.พ. 2561 54,900 54,900 54,900 53,900 10,000