แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TG01RU171122 22 - 26 พ.ย. 2560 35,900 35,900 35,900 34,900 7,000
TG01RU171204 4 - 08 ธ.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 36,900 8,000
TG01RU171206 6 - 10 ธ.ค. 2560 37,900 37,900 37,900 36,900 8,000
TG01RU171211 11 - 15 ธ.ค. 2560 39,900 39,900 96,900 38,900 8,000