แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DPSTG003171012 12 - 15 ต.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 5,200
DPSTG003171020 20 - 23 ต.ค. 2560 29,900 29,900 28,900 27,900 5,200
DPSTG003171021 21 - 24 ต.ค. 2560 29,900 29,900 28,900 27,900 5,200
DPSTG003171028 28 - 31 ต.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 5,200
DPSTG003171104 4 - 07 พ.ย. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 5,200
DPSTG003171111 11 - 14 พ.ย. 2560 27,900 27,900 26,900 25,900 5,200
DPSTG003171118 18 - 21 พ.ย. 2560 27,900 27,900 26,900 25,900 5,200
DPSTG003171125 25 - 28 พ.ย. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 5,200
DPSTG003171202 2 - 05 ธ.ค. 2560 29,900 29,900 28,900 27,900 5,200
DPSTG003171209 9 - 12 ธ.ค. 2560 29,900 22,900 28,900 27,900 5,200
DPSTG003171216 16 - 19 ธ.ค. 2560 28,900 28,900 27,900 26,900 5,200