แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT09171005 5 - 09 ต.ค. 2560 21,900 21,900 21,900 21,900 8,000
NRT09171007 7 - 11 ต.ค. 2560 23,900 23,900 23,900 23,900 8,000
NRT09171014 14 - 18 ต.ค. 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT09171019 19 - 23 ต.ค. 2560 29,900 29,900 29,900 29,900 8,000
NRT09171021 21 - 25 ต.ค. 2560 29,900 29,900 29,900 29,900 8,000