แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SIN08171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 5,500
SIN08171203 3 - 05 ธ.ค. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 5,500
SIN08171204 4 - 06 ธ.ค. 2560 9,999 9,999 9,999 9,999 5,500
SIN08171210 10 - 12 ธ.ค. 2560 13,888 13,888 13,888 13,888 5,500
SIN08171215 15 - 17 ธ.ค. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 5,500