แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
JPGO60XJ170620 20 - 24 มิ.ย. 2560 19,900 19,900 19,900 19,900 7,900
JPGO60XJ170622 22 - 28 มิ.ย. 2560 24,900 24,900 24,900 21,900 7,900
JPGO60XJ170628 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2560 24,900 24,900 24,900 21,900 7,900