แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE04170807 7 - 11 ส.ค. 2560 19,777 19,777 19,777 19,777 6,500
TPE04170812 12 - 16 ส.ค. 2560 20,777 20,777 20,777 20,777 7,000
TPE04170816 16 - 20 ส.ค. 2560 19,777 19,777 19,777 19,777 6,500
TPE04170818 18 - 22 ส.ค. 2560 19,777 19,777 19,777 19,777 6,500