แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HAN01170907 7 - 10 ก.ย. 2560 8,888 8,888 8,888 8,888 3,000
HAN01170914 14 - 17 ก.ย. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN01170916 16 - 19 ก.ย. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN01170923 23 - 26 ก.ย. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN01170928 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000