แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MYSH03SL171222 22 - 25 ธ.ค. 2560 13,999 13,999 12,999 11,999 3,900
MYSH03SL171228 28 - 31 ธ.ค. 2560 12,999 12,999 11,999 10,999 3,900
MYSH03SL171229 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 13,999 13,999 12,999 11,999 3,900
MYSH03SL171230 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 15,999 15,999 14,999 13,999 3,900
MYSH03SL171231 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 13,999 13,999 12,999 11,999 3,900