แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE02180115 15 - 20 ม.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 6,000
TPE02180117 17 - 22 ม.ค. 2561 20,777 20,777 20,777 20,777 6,000
TPE02180118 18 - 23 ม.ค. 2561 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000
TPE02180122 22 - 27 ม.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 6,000
TPE02180124 24 - 29 ม.ค. 2561 20,777 20,777 20,777 20,777 6,000
TPE02180125 25 - 30 ม.ค. 2561 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000
TPE02180129 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 6,000
TPE02180131 31 ธ.ค. 2560 - 05 ก.พ. 2561 20,777 20,777 20,777 20,777 6,000