แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TWGE-01XW171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 20,999 20,999 20,999 20,999 6,900
TWGE-01XW171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 20,999 20,999 20,999 20,999 6,900
TWGE-01XW171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 19,999 19,999 19,999 19,999 6,900