แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DPS-TG004171012 12 - 15 ต.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 5,200
DPS-TG004171020 20 - 23 ต.ค. 2560 21,900 21,900 20,900 19,900 5,200
DPS-TG004171021 21 - 24 ต.ค. 2560 21,900 21,900 20,900 19,900 5,200
DPS-TG004171028 28 - 31 ต.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 520
DPS-TG004171104 4 - 07 พ.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 5,200
DPS-TG004171111 11 - 14 พ.ย. 2560 19,900 19,900 18,900 17,900 5,200
DPS-TG004171118 18 - 21 พ.ย. 2560 19,900 19,900 18,900 17,900 5,200
DPS-TG004171125 25 - 28 พ.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 5,200
DPS-TG004171202 2 - 05 ธ.ค. 2560 21,900 21,900 20,900 19,900 5,200
DPS-TG004171209 9 - 12 ธ.ค. 2560 21,900 21,900 20,900 19,900 5,200
DPS-TG004171216 16 - 19 ธ.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 5,200
DPS-TG004171223 23 - 26 ธ.ค. 2560 21,900 21,900 20,900 19,900 5,200
DPS-TG004171230 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 24,900 24,900 23,900 22,900 5,200