แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE01171206 6 - 10 ธ.ค. 2560 20,777 20,777 20,777 20,777 7,000
TPE01171220 20 - 24 ธ.ค. 2560 18,777 18,777 18,777 18,777 5,000
TPE01171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 23,777 8,000
TPE01171229 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 23,777 8,000
TPE01171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 23,777 8,000