แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
EUGO005EK170908 8 - 17 ก.ย. 2560 75,900 75,900 75,900 75,900 10,900
EUGO005EK170929 29 ก.ย. - 08 ต.ค. 2560 75,900 75,900 75,900 75,900 10,900
EUGO005EK171020 20 - 29 ต.ค. 2560 75,900 75,900 75,900 75,900 10,900