แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KHGO003PG170811 11 - 13 ส.ค. 2560 17,900 17,900 17,900 17,900 2,900
KHGO003PG170818 18 - 20 ส.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170819 19 - 21 ส.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
KHGO003PG170825 25 - 27 ส.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170826 26 - 28 ส.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170901 1 - 03 ก.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170902 2 - 04 ก.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170908 8 - 10 ก.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170909 9 - 11 ก.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
KHGO003PG170915 15 - 17 ก.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170916 16 - 18 ก.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170922 22 - 24 ก.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170923 23 - 25 ก.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
KHGO003PG170929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG170930 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
KHGO003PG171006 6 - 08 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171007 7 - 09 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171013 13 - 15 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
KHGO003PG171014 14 - 16 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171020 20 - 22 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171021 21 - 23 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
KHGO003PG171027 27 - 29 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171103 3 - 05 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171110 10 - 12 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171111 11 - 13 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171117 17 - 19 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171118 18 - 20 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171124 24 - 26 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
KHGO003PG171125 25 - 27 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900