แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
LAGO004PG171104 4 - 06 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171110 10 - 12 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171111 11 - 13 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171117 17 - 19 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171118 18 - 20 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171124 24 - 26 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171125 25 - 27 พ.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171201 1 - 03 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171202 2 - 04 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171203 3 - 05 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
LAGO004PG171208 8 - 10 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
LAGO004PG171209 9 - 11 ธ.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
LAGO004PG171215 15 - 17 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171216 16 - 18 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171222 22 - 24 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171223 23 - 25 ธ.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO004PG171229 29 - 31 ธ.ค. 2560 19,900 19,900 19,900 19,900 2,900
LAGO004PG171230 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 19,900 19,900 19,900 19,900 2,900
LAGO004PG171231 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 19,900 19,900 19,900 19,900 2,900