แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
LAGO003PG170901 1 - 03 ก.ย. 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 2,900
LAGO003PG170902 2 - 04 ก.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO003PG170908 8 - 10 ก.ย. 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 2,900
LAGO003PG170909 9 - 11 ก.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO003PG170915 15 - 17 ก.ย. 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 2,900
LAGO003PG170916 16 - 18 ก.ย. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO003PG170922 22 - 24 ก.ย. 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 2,900
LAGO003PG170929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 2,900
LAGO003PG170930 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 15,900 15,900 15,900 15,900 2,900
LAGO003PG171007 7 - 09 ต.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171014 14 - 16 ต.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171020 20 - 22 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
LAGO003PG171021 21 - 23 ต.ค. 2560 16,900 16,900 16,900 16,900 2,900
LAGO003PG171027 27 - 29 ต.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171028 28 - 30 ต.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171103 3 - 05 พ.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171104 4 - 06 พ.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171118 18 - 20 พ.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900
LAGO003PG171125 25 - 27 พ.ย. 2560 14,900 14,900 14,900 14,900 2,900