แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
KHGE002WE170708 8 - 10 ก.ค. 2560 12,900 12,900 12,900 12,900 3,000
KHGE002WE170714 14 - 16 ก.ค. 2560 11,900 11,900 11,900 11,900 3,000
KHGE002WE170721 21 - 23 ก.ค. 2560 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000
KHGE002WE170728 28 - 30 ก.ค. 2560 11,900 11,900 11,900 11,900 3,000