แพคเกจทัวร์
กำหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
VN04170915 15 - 17 ก.ย. 2560 9,999 9,999 9,999 8,999 2,500
VN04170922 22 - 24 ก.ย. 2560 9,999 9,999 9,999 8,999 2,500
VN04170929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 10,999 10,999 10,999 9,999 2,500
VN04171006 6 - 08 ต.ค. 2560 10,999 10,999 10,999 9,999 2,500
VN04171013 13 - 15 ต.ค. 2560 10,999 10,999 10,999 9,999 2,500