ทัวร์พม่า – มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - ไหว้พระมหามัยมุนี - วิหารธรรมยันจี

BT-MMR58_8M

ราคาเริ่มต้น 13999
จำนวนวัน

สายการบิน

ระดับโรงแรม

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่
03-06 พ.ค. 6714,999
31-03 มิ.ย. 6715,999
14-17 มิ.ย. 6715,999
28-01 ก.ค. 6714,999
19-22 ก.ค. 6715,999
20-23 ก.ค. 6715,999
26-29 ก.ค. 6715,999
09-12 ส.ค. 6715,999
10-13 ส.ค. 6716,999
23-26 ส.ค. 6715,999
13-16 ก.ย. 6713,999
27-30 ก.ย. 6714,999
11-14 ต.ค. 6715,999
12-15 ต.ค. 6715,999