แพคเกจทัวร์
ทัวร์เกาหลี FISHING SO COOL IN KOREA 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (ICN01)

• เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว
• สนุกสุดมันส์ !!! เล่นสกีตะลุยหิมะ
• สวนสนุก EVERLAND
• เยือนพระราชวังแห่งความรัก ‘ชางด็อกกุง’
• ชมวิวกรุงโซลที่ N SEOUL TOWER
• ถ่ายรูป 3 มิติ ‘TRICK EYE’
• ชมน้ำแข็งแกะสลัก ‘ICE MUSEUM’
• สุดพิเศษ...
• อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์ !!!
• พาชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
• ช้อปปิ้งจุใจตลาดเมียงดง

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)
   
 
   
02.40 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700
 
วันที่ 2 ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – รร.ซูวอน
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว จัดขึ้นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (**หมายเหตุ... กำหนดการเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ยังไม่ระบุวันที่แน่ชัด ปกติจะอยู่ในช่วงวันที่ 7-27 มกราคมของทุกปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ล่ะปี**) เทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา โดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป นับว่าเป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้สามารถนำปลามาทำเป็นซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานได้เลย ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า ตกปลาใต้น้าแข็ง การโชว์แกะสลักน้ำแข็ง ฟุตบอลน้ำแข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็นแหล่งท่องเท
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ICN01180126 26 - 30 ม.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180127 27 - 31 ม.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180131 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180201 1 - 05 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180202 2 - 06 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180203 3 - 07 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180207 7 - 11 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180208 8 - 12 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180209 9 - 13 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180210 10 - 14 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180214 14 - 18 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180215 15 - 19 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180216 16 - 20 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180217 17 - 21 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180221 21 - 25 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180222 22 - 26 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180223 23 - 27 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
ICN01180224 24 - 28 ก.พ. 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
หมายเหตุ
  • • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน
  • • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใด
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้

2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ

3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ

3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ

3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ

 

 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี

2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม

6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 4,000 วอน / ท่าน / วัน

7. ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาท / ท่าน / วัน

 
 
เงื่อนไขการจอง

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่า มัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้

  • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 50%
  • • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%
  • • ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

2. หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด

3. ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย และ เกาหลี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน 100%

 
 
ข้อแนะนำด้านเอกสาร
 

1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

 
 
ข้อแนะนำอื่นๆ
 

1. โปรดเตรียมเสื้อกันหนาว หรือเสื้อโค๊ต ไปด้วย

2. สกุลเงินที่ใช้ เป็นสกุล เยน

3. การโหลดกระเป๋าแต่ละใบ ไม่ควรเกิน กิโลกรัม