แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GT-TPEXW06)

• ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GTTPE-XW06180111 11 - 15 ม.ค. 2561 14,995 14,995 14,995 14,995 4,500
GTTPE-XW06180115 15 - 19 ม.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 4,500
GTTPE-XW06180116 16 - 20 ม.ค. 2561 12,992 12,992 12,992 12,992 4,500
GTTPE-XW06180117 17 - 21 ม.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180119 19 - 23 ม.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180120 20 - 24 ม.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180122 22 - 26 ม.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180123 23 - 27 ม.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180124 24 - 28 ม.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180125 25 - 29 ม.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180126 26 - 30 ม.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180127 27 - 31 ม.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180128 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180129 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180130 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180131 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180201 1 - 05 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180202 2 - 06 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180203 3 - 07 ก.พ. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180204 4 - 08 ก.พ. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180205 5 - 09 ก.พ. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180206 6 - 10 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180207 7 - 11 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180209 9 - 13 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180220 20 - 24 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180221 21 - 25 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180222 22 - 26 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180223 23 - 27 ก.พ. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180301 1 - 05 มี.ค. 2561 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW06180302 2 - 06 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180303 3 - 07 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180304 4 - 08 มี.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180305 5 - 09 มี.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180306 6 - 10 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180307 7 - 11 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180308 8 - 12 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180309 9 - 13 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180310 10 - 14 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180311 11 - 15 มี.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180312 12 - 16 มี.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180313 13 - 17 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180314 14 - 18 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180315 15 - 19 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180316 16 - 20 มี.ค. 2561 15,995 15,995 15,995 15,995 4,500
GTTPE-XW06180318 18 - 22 มี.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW06180319 19 - 23 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW06180320 20 - 24 มี.ค. 2561 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
6. ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ1,000เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน**ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย(เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 1,700 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไต้หวันยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า... แต่หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มที่เกิดขึ้นตามจริง 

 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25ท่านขึ้นไป
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด