แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TWGE-04XW)

• หมู่บ้านสายรุ้งที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆ
• นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่
• นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง
• เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว
• เดินทางสู่เมืองผู่หลี่ ฟาร์มแกะ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• นำท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร"เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี
• เดินไป ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK เป็นถนนย่านประวัติศาสตร์สายสั้นๆ
• นำท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุน ยัดเซ็น
• นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์ไทเป 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
 
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.25 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
   
 
   
07.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
   
เช้า บริการอาหารว่าง (มื้อที่1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง (RAINBOW ViLLAGE) ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่-บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอนเพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัยบ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง”หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ (ปัจจุบันอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้คล้ายๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานานแต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็นเพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวาเป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใสสร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น
   
 
   
  นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ซึ่งถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในไต้หวัน ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าเทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความสำเร็จ หน้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรีญไต้หวัน
   
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) ร้าน BANANA PARADISE
ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคอายุมากกว่า 25ปี มีมุมย้อนยุคน่ารักให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจเรียกได้ว่าเป็น “เพลินวานแห่งไต้หวัน”ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านที่ดารานักร้องชื่อดังแถบเอเชียเช่น Super junior นักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้รายการท่องเที่ยวสมุทรโคจร หรือแม้แต่ดาราดังระดับโลกอย่าง เฉินหลง ก็ต้องแวะมาชิมอาหารที่ร้านแห่งนี้และถ่ายรูปกับเจ้าของร้านเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก
   
 
   
  นำท่านแวะ ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็น
ตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทย แถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมายให้ทานได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
   
ค่ำ ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
นำท่านสู่ ORANGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า (Formosan Aboriginal culture village) ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว ใช้เป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่งในทุกๆ วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง เช่น การเต้นรำ การร้องเพลง และการจำลองพิธีการแต่งงานแบบดั้งเดิม มากไปกว่านั้น ยังมีหมู่บ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว
   
 
   
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมและของฝาก ซื่อดังรสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก พิเศษ!!! ให้ท่านได้ลองทำโมจิอันเลื่องชื่อและสามารถนำกลับบ้านได้ ภายในโรงงานท่านยังสามารถซื้อพายสับปะรดและขนมขึ้นชื่อของไต้หวันได้
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) เมนูอาหารพื้นเมือง
นำท่านสู่ CINGJING GUEST HOUSE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
นำท่านเดินทางสู่เมืองผู่หลี่ ฟาร์มแกะ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ที่แห่งนี้เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้และพืชผักเมืองหนาว อยู่ในความดูแลขององค์การทหารผ่านศึกมีลักษณะคล้ายฟาร์มในยุโรปมากทัศนียภาพสวยงามแบบชนบท ด้วยที่ราบเขียวขจีจนเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลากหลายเรื่องในไต้หวัน 
   
 
   
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เมนูเสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร"เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี เดิมสถานที่ตั้งของวัดมี ชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย"เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุบันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป จากนั้นพาท่านเดินไป ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK เป็น
ถนนย่านประวัติศาสตร์สายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงเก่าๆที่ได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็นย่านท่องเที่ยวสไตล์ฮิปๆ ท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วยของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า เหตุผลที่คนชอบมาซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ก็เพราะว่า การเดินทางที่สะดวก ห่างจากสถานี MRT แค่ 70 เมตร, มีของขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะเหตุนี้ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่
Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน
   
ค่ำ ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
นำท่านสู่ GALLERY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
   
 
 
วันที่ 5 อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)
นำท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุน ยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงและก่อตั้งสาธรณรัฐประชาชน
จีนขึ้นในปี 1912 เป็นหัวหน้าก๊กมินตั๋งและได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารย์
ของท่านเจียงไคเช็ค และถือเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นทีรักของประชาชนจีนและคนไต้หวันด้วย
อนุสรณ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 ตัวอาคารเป็นรูปแบบทรงจีนหลังคาสีเหลือง มีสวนดอกไม้และน้ำพุ
กว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยจุดแสดงรูปปั้น ดร.ซุน ยัดเซ็นพร้อมมีการผลัด
เปลี่ยนของทหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดละยังมีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึก
จากนั้นเดินทางสู่ XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL หรือหมู่บ้าน SISI NAN CUN VILLAGE เดิมเป็น
หมู่บ้านที่ทางรัฐบาลได้สร้างให้ทหารผ่านศึกที่อพยพมาไต้หวัน ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายรื้อถอนชุมชน
เก่าแห่งนี้ในปี 1999 ทางรัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่ดินแต่เมื่อได้รับการคัดค้านจากหน่วงงานที่ต้องการ
รักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้โครงการจึงยกเลิกไป ต่อมาในปี 2003 จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น CULTURALL
HALL และ CULTURAL PARK อย่างเป็นทางการ จากนั้น ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมือง
จีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
แห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์
รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
   
 
   
เที่ยง ** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
นำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามา-รถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่าง-กายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) ชั้นนำในไต้หวัน DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
   
 
   
ค่ำ ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALLERY HOTELหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่9)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
   
09.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
   
12.40 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TWGE-04XW171128 28 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 15,999 15,999 15,999 15,999 8,900
TWGE-04XW171225 25 - 30 ธ.ค. 2560 22,999 22,999 22,999 22,999 8,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 960บาท(800NTD)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25ท่านขึ้นไป
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด