แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน EASY ดีต่อใจ IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TWGE-02XW)

• ชมวัดหลิงจิ่วซาน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพระหน้าดำตัวทอง “นางตารา”
• เดินทางไปชม น้ำตกสือเฟิน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
• เดินทางไปยังเมือง ย่านผิงซี ในนครนิวไทเปของไต้หวัน ปล่อยโคมลอยผิงซี
• นำท่านช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET
• เดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
• ชมร้านขนมพายสับปะรดซื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน
• ช้อปปิ้ง ณ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง (ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
 
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – วัดหลิงจิ่วซาน – น้ำตกสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) – ช้อปปิ้ง MISSUI OUTLET
02.25 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
   
 
   
07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
   
เช้า บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงจิ่วซาน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพระหน้าดำตัวทอง “นางตารา” ตลอดสองข้างทางที่เข้าวัดจะมีประตูสวรรค์ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์แห่งความเมตตาของพระโพธิสัตว์แห่งอารามสำคัญ 4 แห่ง เจ้าแม่กวนอิม 11 องค์ เจดีย์สารีริกธาตุที่เต็มไปด้วยสีสรรแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวของพระรัตนไตรและยังมีทางเดินเท้า 500 อรหันต์อีกด้วย จากนั้นทำท่านเดินทางไปชม น้ำตกสือเฟิน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน จนได้รับสมญานามว่า “น้ำตกไนแอการาฟอลส์แห่งไต้หวัน”
   
 
   
  นำท่านเดินทางไปยังเมือง ย่านผิงซี (Pingxi District) ในนครนิวไทเปของไต้หวัน ปล่อยโคมลอยผิงซี
(ไม่รวมค่าโคมลอย) สู่ท้องฟ้าทั้งยามกลางวันและยามราตรี พร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความ
ปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอย หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้น
โดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของ
กองทัพ อิสระให้ท่านถ่ายรูปหรือท่านจะเลือกซื้อโคมลอยปล่อยก็ได้
   
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูอาหารพื้นเมือง
นำท่านช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET ศูนย์รวมสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แบรนด์เนมมากมายในราคาถูก เช่น Nike, NewBalance,VAN,Converse,Adidas,North face และอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
   
เย็น ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
   
ค่ำ นำท่านสู่ HEDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER – DUTY FREE – สถานดร.ซุนยัดเซ็น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก หลังจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม ให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) ชั้นนำในไต้หวัน
   
 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูเสี่ยวหลงเปา
   
 
   
  นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อรำ-ลึกถึง ดร. ซุน ยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร. ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงและก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี 1912 เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานธิบดีคนแรก พร้อมกับดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งและเป็นอาจารย์ของเจียง ไคเชกด้วย ดร. ซุน ยัดเซ็นถือ
เป็นบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของทั้งประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้หวัน Sun Yat-Sen Memorial Hall ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ตัวอาคารหลักเป็นอาคารทรงจีนหลังคาสีเหลืองพร้อมกับพื้นที่เปิดกว้างที่มีสวนดอกไม้และน้ำพุรวมบริเวณกว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยจุดแสดงรูปปั้นดร. ซุน ยัดเซ็นพร้อมกับการแสดงเปลี่ยนผลัดของนายทหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดและยังมีพื้นที่สำหรับจัดแสดงต่างๆ รวมถึงร้านค้าของที่ระลึกด้วย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทย
เรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
   
เย็น ** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
   
ค่ำ นำท่านสู่ HEDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
   
  อิสระให้ท่านท่องเที่ยวในเมืองไทเปเอง โดยทางไกด์จะมีแจกแผนที่ให้
สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำมีดังนี้

1.BEITOUที่แห่งนี้มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวถึง 6 จุดด้วยกัน
1. BEITOU PARK: สวนสาธารณะ
2. BEITOU HOT SPRING MUSEUM: พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว ที่นี่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเป่ยโถวและน้ำพุร้อนที่นี่มีที่ว่ายังไง
3. PLUM GARDEN: วังฤดูร้อนของอดีตประธานาธิบดี เพิ่งเริ่มเปิดให้เยี่ยมชมในปี 2010 ตัววังถูกตกแต่งในสไตส์ของญี่ปุ่น
4. BEITOU THERMAL VALLEY
5. TAIPEI PUBLIC LIBRARY BEITOU BRANCH: ห้องสมุดเป่ยโถว
6. SPA SPRING RESORT: บ่อน้ำพุร้อน
   
 
   
  2. อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค : ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ
ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำ
ประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้น
ทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
   
 
   
  3. พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่งของโลกที่ใหญ่ที่สุดมีศิลปะวัตถุ
ผลงานโบราณอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของจีนบางชิ้นมีอายุมากกว่า 5,000ปี ทั้ง
ยังเป็นสถานรวบรวมศิลปะวัตถุของราชวงษ์จีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกว่า 620,000ชิ้นที่ใหญ่ที่สุด
ของจีนรวบรวมไว้ที่นี่
4. กระเช้าเมาคง : เป็นกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นเขาเมาคงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในไทเป โดยจะมีทั้งหมด 4 สถานี คือ
1. สถานีแรกอยู่ข้างสวนสัตว์ไทเป TAIPEI ZOO
2. สถานที่สอง จะอยู่ที่ประตูทางออกด้านหลังของสวนสัตว์ไทเปทางทิศใต้ TAIPEI ZOO SOUTH
STATION
3. สถานที่สามจะอยู่ใกล้กับวัดซื่อหนาน ZHINAN TEMPLE STATION
4. สถานนีสุดท้าย สถานีเมาคง MAOKONG STATION จะเป็นแหล่งปลูกชาเมาคง
   
 
   
  ** อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน **
   
ค่ำ ที่พัก HEDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่ 6)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
   
09.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
   
12.40 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ ......
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TWGE-02XW171208 8 - 12 ธ.ค. 2560 18,999 18,999 18,999 18,999 5,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 960บาท(800NTD)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25ท่านขึ้นไป
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด