แพคเกจทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA GOLDEN RING วลาดิเมียร์ - ซุลดาล 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (GOTDME-TG003)

- เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมวงแหวนทองคำ เหล่าเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโคว์ อันประกอบไปด้วยเมืองโบราณที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ชาติรัสเซียมายาวนาน เช่น วลาดิเมียร์ ซุสดาล รอสตอฟ แต่ละเมืองจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง บางเมืองเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมาก่อน มีทั้งวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน
- เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
- ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)
 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
   
10.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
   
15.55 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 2 มอสโคว์ – วลาดิเมียร์ – ซุสดาล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมืองวลาดิเมียร์ (Vladimir) เมืองหลวงเก่าของรัสเซียซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในเขตวงแหวนทองคำเคยเป็นศูนย์กลางการบริหารในช่วงยุคทองของรัสเซีย และโบสถ์วิหาร และอารามต่าง ๆ ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1992 ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่างๆ นำท่านเข้าชมวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral ) หนึ่งในวิหารที่สําคัญที่สุดของรัสเซีย วิหารแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่โดมรูปหัวหอมทองคํา 5 โดม ภายในประดับด้วยภาพวาดสีของศิลปินสมัยศตวรรษที่ 12 -14 และภาพปูนปั้นมากมาย โดยปัจจุบันวิหารนี้ถือเป็นแบบจำลองของวิหารทั่วรัสเซียและเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมของอาสนวิหารอัสสัมชัญในมอสโคว์เครมลินด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชมโกลเด้นเกท (Golden Gate) ประตูเมืองวลาดิเมียร์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1158-64 โดยเจ้าชายอังเดร โบโกลยูฟสกี้แห่งวลาดิเมียร์ เป็นสถาปัตยกรรมสีขาว ที่มีลักษณะเป็นป้อมปราการ โดยปัจจุบันเป็นพิพิธภัณท์และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเมืองโบราณวลาดิเมียร์
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
   
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุสดาล (Suzdal) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซีย เป็นเมืองที่เงียบสงบและเปี่ยมเสน่ห์ เป็นที่ตั้งของอารามและวิหารหลายร้อยแห่ง สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเป็นโครงสร้างไม้แบบชนบท นำท่านเข้าชมซุสดาลเครมลิน (Suzdal Kremlin) หรือป้อมซุสดาล โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรรัสเซียก่อนจะย้ายไปยัง มอสโคว์เครมลิน ในศตวรรษที่12 มีหลังคาเป็นโดมสีน้ำเงิน บนอาคารอิฐสีขาว ลวดลายงดงามภายในภาพวาดสีน้ำในศตวรรษที่13-17 ภายในประกอบไปด้วย อาคารที่พํานักของปรินซ์ อาร์คบิชอป และนักบวชระดับสูง ปัจจุบันได้กลายเป็นอาคารจัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมือง นำท่านชมวิหารสปาโซ -เยซฟิมีฟสกี(Spaso–Yevfimievsky Monastry) วิหารที่ใหญ่ที่สุดในซุสดาล สร้างในศตวรรษที่14 และต่อเติมในศตวรรษที่ 16 – 17โดยซาร์วาซิลีที่3,อิวานจอมโหด ภายในวิหารจะมีโบสถ์ขนาดเล็กหลายแห่ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงอิฐแดงคล้ายป้อมปราการขนาดใหญ่ จากนั้นให้ท่านจะมีเวลาอิสระเดินเล่นบนถนนเลนิน (Lenin) ถนนเล็กๆของเมืองซุสดาล ที่ท่านจะได้พบกับบ้านหลังเล็กๆสลับกับแปลงเกษตรที่ว่างจากการเพราะปลูก โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยโบสถ์วิหารเก่าแก่และสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นมากมาย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม VELIY HOTEL SUZDAL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ซุสดาล – คอสโตรมา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคอสโตรมา(Kostroma) ศูนย์กลางของการค้าและวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของวงแหวนทองคำ โดยเมืองตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกันของแม่น้ำโวลก้า(Volga river) แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป และแม่น้ำคอสโตรมา (Kostroma river) ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 340 กิโลเมตร 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
   
บ่าย นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ อารามอีปาเตียฟ" (Ipatiev Monastery) อารามเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโคสโตรมา (Kostroma River) แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโวลก้า โดยอารามนั้นตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวเมืองโคสโตรมา ถูกสร้างขึ้นในช่วงราวๆ ปี 1330 โดยอารามแห่งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของศิลปะรัสเซีย ในช่วงศตวรรษที่16 - 17อีกด้วย นอกจากนี้แล้วภายในอารามยังโดดเด่นไปด้วยโดม จำนวน 5 โดม ภายในอารามนั้นมีการการตกแต่งด้วยภาพฝาผนังอย่างประณีต ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารแห่งประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง นำท่านต่อไปยังวิหารเทโอฟานี (Theophany Convent) 1 ในวิหารรัสเซียออโธด๊อกซ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ภายในเป็นที่เก็บของ พระรูปศักดิ์สิทธิ์พระมารดาของพระเจ้า (Black Virgin Mary หรือ Our Lady of Saint Theodore) ซึ่งคาดว่าถูกวาดขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 10 ของจักรวรรดิไบเซนท์ไทด์ เป็นหนึ่งในรูปที่ถูกเคารพมากที่สุดในรัสเซียรวมถึงราชวงศ์โรมานอฟด้วย 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม AZIMUT KOSTROMA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 คอสโตรมา – ยาโรสลาฟล์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองยาโรสลาฟล์ (Yaroslavl) หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย โดยตัวผังเมืองยาโรสลาฟล์นั้นถูกสร้างโดยพระนางเจ้าแคทเธอรีนที่ 2 โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันตกผสมกับเหล่าโบสถ์น้อยใหญ่ในเมืองที่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 17 ซึ่งความโดดเด่นตรงนี้นั่นเองซึ่งทำให้ยูเนสโก้(UNESCO) ประกาศรับเขตเมืองเก่าของยาโรสลาฟล์เข้าเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 2005 นำท่านถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์หมี (Monument of Bear ) สัญลักษณ์ของเมืองยาโรสลาฟล์ โดยเชื่อกันว่าเมืองยาโรสลาฟล์ถูกก่อตั้งโดย เจ้าชายยาโรสลาฟล์ผู้ปราดเปรื่อง (Yaroslavl the wise) ผู้มีวีรกรรมสังหารหมีด้วยขวานทำให้หมีจึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองยาโรสลาฟล์เป็นต้นมา
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
   
บ่าย นำท่านเข้าชมโบสถ์เอไลจาห์ผู้วิเศษ (Church of Elijah the Prophet ) ศูนย์กลางเมืองยาโรสลาฟค์ โดยตัวโบสถ์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสโซเวียต (Sovietskaya) ริมฝั่งแม่น้ำวอลกา เป็น 1 ในโบสถ์ซึ่งได้รับการก่อสร้างในยุคที่โบสถ์ในเมืองสร้างขึ้นมาจากตระกูลพ่อค้าที่ร่ำรวย ได้รับการยกย่องกันว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะภาพวาดเฟรสโก้ภายในซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วของผนังโบสถ์ โดยเป็นทั้งเรื่องในพระคัมภีร์และภาพวาดเล่าถึงวิถิชีวิตผู้คนทั่วไปในสมัยคริสตศวรรษที่ 17 ซึ่งได้จิตรกรชั้นเอกจากทั้งของเมืองคอสโตรมาและศิลปินท้องถิ่นมือดีของยาโรสลาฟล์จำนวน 15 คน มาร่วมช่วยกันวาดด้วยระยะเวลาราว 3 เดือน หลังจากนั้นนำท่านชมโบสถ์เซนท์จอห์น (St. John the Baptist Church) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีจุดเด่นที่ยอดโดมหัวหอมจำนวนรวมกันถึง 15 โดมและก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ตั้งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโคตาโรสล์ตรงข้ามกับตัวเมืองหลักของยาโรสลาฟล์ ถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของเมืองและได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่พิมพ์ลงในธนบัตร 1000 รูเบิลของรัสเซีย
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN YAROSLAVL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 5 ยาโรสลาฟล์ – รอสตอฟ – ซาร์กอส – มอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองรอสตอฟ(Rostov) หรือรอสตอฟเวลิกี้(Rostov Veliky) เมืองเล็กๆที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเขตวงแหวนทองคำและถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของวงแหวนทองคำด้วย นำท่านเข้าชมรอสตอฟเครมลิน (Rostov Kremlin) ป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคศ.1670 ถึง 1683 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองรอสตอฟล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงมีหอคอย 11 หอล้อมรอบโดยปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลในชื่อ Rostov kremlin State Museum ภายในมีโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของรัสเซียที่เป็นสมบัติของรัฐบาลมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมอารามเซนท์ยาคอป (Monastery of St. Jacob Saviour หรือ Spaso-Yakolevsky ) อารามออโธดอกซ์ที่ตั้งอยู่ชานเมืองของเมืองรอสตอฟ ตัวอารามนั้นถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1390 โดยพระสังฆราชยาคอบ (Yakov) แห่งเมืองรอสตอฟซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของพระองค์ในปี ค.ศ. 1392 บิชอปยาคอบถูกฝังอยู่ในโบสถ์ไม้ที่นี่และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น St Jacob (Yakov)แห่งรอสตอฟ ภายในมีโบสถ์ หอระฆังและศิลปะปูนปั้นบรรจุอยู่
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
   
บ่าย เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านต่อไปยังเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 6 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
   
บ่าย นำชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995
   
13.30 น. สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ 
   
18.25 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เที่ยวบินที่ TG975 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
07.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTDME-TG003171129 29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2560 49,900 49,900 49,900 49,900 6,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
2. ค่าตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
3. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
6. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
8. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
9. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
10. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นรัสเซีย ( 36 USD ต่อท่าน)
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลล่าร์ ต่อคน ต่อวัน 7x3 = 21 USD หรือ 700 บาท)
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด


 

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
8. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น