แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง วัดจงไถฉานซื่อ ทะเลสาบ เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GTTPE-XW04)

• ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
• ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย
• เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน
• อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง
• เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท / ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู 5-6 สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง
 
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไถจง – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nok Scoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
   
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองไถจง นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
   
 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ CU HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop
– ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน 
   
 
   
เที่ยง นำท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
   
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
พักที่ RELITE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 
   
 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน)
นำท่านแวะชม ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว 
   
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่น เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
พักที่ HOTEL J หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
   
09.40 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
   
12.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GTTPE-XW04171109 9 - 13 พ.ย. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171110 10 - 14 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171111 11 - 15 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171112 12 - 16 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171113 13 - 17 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171114 14 - 18 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171115 15 - 19 พ.ย. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171116 16 - 20 พ.ย. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171117 17 - 21 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171118 18 - 22 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171119 19 - 23 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171120 20 - 24 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171121 21 - 25 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171122 22 - 26 พ.ย. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171123 23 - 27 พ.ย. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171124 24 - 28 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171125 25 - 29 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171126 26 - 30 พ.ย. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171127 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171130 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171201 1 - 05 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171202 2 - 06 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171203 3 - 07 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171204 4 - 08 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171205 5 - 09 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171206 6 - 10 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171207 7 - 11 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171208 8 - 12 ธ.ค. 2560 16,995 16,995 16,995 16,995 4,500
GTTPE-XW04171209 9 - 13 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171210 10 - 14 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171211 11 - 15 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171212 12 - 16 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171213 13 - 17 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171214 14 - 18 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171215 15 - 19 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171216 16 - 20 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171217 17 - 21 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171218 18 - 22 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171219 19 - 23 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171220 20 - 24 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171221 21 - 25 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171222 22 - 26 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171223 23 - 27 ธ.ค. 2560 14,992 14,992 14,992 14,992 4,500
GTTPE-XW04171224 24 - 28 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171225 25 - 29 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171226 26 - 30 ธ.ค. 2560 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04171227 27 - 31 ธ.ค. 2560 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171228 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171229 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171230 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04171231 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 20,911 20,911 20,911 20,911 5,500
GTTPE-XW04180101 1 - 05 ม.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
GTTPE-XW04180102 2 - 06 ม.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 4,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 960บาท(800NTD)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25ท่านขึ้นไป
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด