แพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• ไฮไลท์..... ทัวร์ Full Day Japan Trip
พักโรงแรมในโตเกียว New Otani Inn Hotel หรือ Kichijoji Tokyu Rei Hotel
ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 35 นาที ชมทะเลสาบอาชิ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ และ ชิมไข่ดำ
ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่มีควันกำมะถันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา
มิชิมะ ถ่ายรูปบรรยากาศสุดชิว ณ.มิชิมะ สกายวอล์ค สานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น
ยามานาชิ ชมความงามของภูเขาที่สวยที่สุด “ภูเขาไฟฟูจิ” และ สวนดอกไม้ ที่มีแบ็คกราวน์เป็น
ภูเขาไฟฟูจิ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
โตเกียว สักการะขอพรกับ “เจ้าแม่กวนอิม” ที่วัดอาซากุสะ และ ช้อปปิ้งเพลินๆ ที่ ชินจูกุ
อิบารากิ ตื่นตาไปกับ “พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ” ซึ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จนได้รับบันทึกในกินเนสต์บุค
(รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมภายในองค์พระ เพื่อไปชมวิวจากมุมสูง)
นาริตะ อิออนพลาซ่า แหล่งรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของฝากจากประเทศญี่ปุ่น

• เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) 

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินนาริตะ
08.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง , อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ... โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
   
11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 606
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏ
ระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะ
ระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) ** [ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ] 
   
 
   
19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ...
นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้
   
21.00 น. เข้าสู่ที่พัก .... HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางไฮเวย์เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่
จากนั้น นำท่าน “นั่งเรือโจรสลัด” (รวมค่าล่องเรือ 35 นาที) ล่องไปในทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อ 3,000 ปีก่อน ระหว่างล่องเรือ ท่านสามารถมองเห็น ภูเขาไฟฟูจิที่งดงาม เป็นฉากหลังได้อีกด้วย
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำท่านนั่งรถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) หรือหุบเขานรก บริเวณด้านบนจะอบอวลไปด้วยกลิ่นไอกำมะถันที่คุกรุ่นลอยจากใต้ดิน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน่ เมื่อ 300 ปีก่อน นั่นเอง .. เชิญท่านลองชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนยาวไปอีก 7 ปี .....
หลังจากนั้น ขอนำทุกท่านไปชม สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค ( MISHIMA SKYWALK ) รวมค่าเข้าชมสะพาน เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 400 เมตร อยู่เหนือพื้นดินที่ระดับ 70.6 เมตร ทำให้สะพานนี้ได้ตำแหน่งสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไปครองเอาชนะ (รุ่นพี่) สะพานแขวนโคโคโนะเอะยูเมะ (Kokonoe “Yume” Ootsurihashi ) ในจังหวัดโออิตะ ที่เคยเป็นสะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไปเพียง 10 เมตร
เข้าสู่ที่พัก FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น **
หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชาวญี่ปุ่น โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลายความเหนื่อยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม
 
วันที่ 3 สวนดอกไม้ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
นำท่านเดินทางไปยัง “สวนดอกไม้” ซึ่งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ โดยแต่ละฤดูกาลจะมีดอกไม้บานแตกต่างกันไป เช่น ดอกลาเวนเดอร์ , ดอกนาซิสซัส , หรือ ทิวลิป เป็นต้น ( ซึ่งการเข้าชมสวนดอกไม้นั้นจะขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา และทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ไม่พาไปชม กรณีที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก หรือ การจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานาน และไม่ได้รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้ สำหรับโซนพิเศษ หากมี ) ... ต่อจากนั้น นำท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งถือกันว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยจะมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร และรถบัสสามารถพาท่านขึ้นไปยังชั้น 5 จากทั้งหมด 10 ชั้น เพื่อขึ้นไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบนนั้น พร้อมกับยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ... ** (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ เส้นทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำท่านขึ้นภูเขา ) **
จากนั้น ขอนำท่านไปยัง ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็นต้น … 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย ... เดินทางมายัง กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่างมากมาย ....นำท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย .... จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้
   
  หลังจากนั้น ... ไปเดินเล่นที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ที่พัก .... KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ – นาริตะ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
ขอพาทุกท่านไปสักการะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สุงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดย กินเนสบุ๊ค(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว ( รวมค่าลิฟท์เพื่อขึ้นไปด้านบนองค์พระ เพื่อชมวิว) โดยพระใหญ่แห่งนี้ ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 10 ปี สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 ความสูงจากฐาน 20 เมตร ความสูงของรูปปั้น 100 เมตร หล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ภายในพระพุทธรูปสามารถเข้าชมได้ทั้งหมด 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไป บริเวณชั้นที่ 4 จะมีการขายของที่ระลึก ที่เกี่ยวกับพระพุทธรูป Ushiku Buddha อีกด้วย ...
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยัง เมืองนาริตะ ... เพื่อไป AEON Shopping Mall ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซื้อติดมือก่อนขึ้นเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
   
  ** อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย **
   
17.30 น. ได้เวลาอันสมควร ... พบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเตรียมตัวเดินทางไป สนามบินนาริตะ
   
18.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )
   
20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 607

วันที่ 5 โตเกียว – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
01.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ 
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
JPGT45XJ170705 5 - 09 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170706 6 - 10 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170707 7 - 11 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170708 8 - 12 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170712 12 - 16 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170713 13 - 17 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170714 14 - 18 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170715 15 - 19 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170719 19 - 23 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170720 20 - 24 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170721 21 - 25 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170722 22 - 26 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170726 26 - 30 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170727 27 - 31 ก.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170728 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170729 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170802 2 - 06 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170803 3 - 07 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170804 4 - 08 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170805 5 - 09 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170809 9 - 13 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170810 10 - 14 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170811 11 - 15 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170812 12 - 16 ส.ค. 2560 27,999 27,999 27,999 26,999 7,900
JPGT45XJ170817 17 - 21 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170818 18 - 22 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170819 19 - 23 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170823 23 - 27 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170824 24 - 28 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170825 25 - 29 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170826 26 - 30 ส.ค. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170830 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 2560 26,999 26,999 26,999 25,999 7,900
JPGT45XJ170831 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 2560 26,999 26,999 2,699 25,999 7,900
JPGT45XJ170901 1 - 05 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170902 2 - 06 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170906 6 - 10 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170907 7 - 11 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170908 8 - 12 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170909 9 - 13 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170913 13 - 17 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170914 14 - 18 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170915 15 - 19 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170916 16 - 20 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170921 21 - 25 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170922 22 - 26 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170923 23 - 27 ก.ย. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170927 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170928 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170929 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
JPGT45XJ170930 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 2560 25,999 25,999 25,999 24,999 7,900
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน / ทริป
* (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) *
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 15,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
8. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน