แพคเกจทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : EASY LALLA 2 CITY 3 วัน 2 คืน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

- ขอพรรับโชคที่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง
- ขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดหวังตาเซียน
- ช๊อปปิ้งจุใจย่านถนนนาธาน และ ห้างหลอวู่สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ
- ชมโชว์ ม่านน้ำตระการตา Mangrove Groove
- อาหารครบทุกมื้อ
- พิเศษ !!! เมนู เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
- เดินทางโดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (CX)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เมืองเซินเจิ้น
12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์ M
ของสายการบิน Cathay Pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
   
14.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานCheck Lap Kokโดยเที่ยวบินที่ CX654 สายการบิน Cathay Pacific *** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***
   
18.45 น. ถึงสนามบินCHEAK LAP KOKหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศข้ามสะพานชิงหม่าสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเมืองเซิ่นเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่FX HOTELหรือเทียบเท่า ณ เมืองเซิ่นเจิ้น
 
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - สวนเหลียนฮัวซาน - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - โรงงานผ้าไหมจีน – ช็อปปิ้งหลอวู่ซิตี้- โชว์ MANGROVE GROOVE
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนำคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์(สวนเหลียนฮัวซาน)ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง นำท่านเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นำท่านชมร้านสมุนไพรจีน โดยเฉพาะ ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
 
     
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านชมสินค้าหยก เครื่องประดับต่างๆ รวมถึงสัตว์มงคลของจีนอย่าง ปี่เซี๊ย
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่หลอหวู่พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้นหรือที่คนไทยรู้จักกัน มาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
 
     
   
     
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
จากนั้นนำท่านชม โชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ 3 เมืองเซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังตาเซียน - วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางเข้าเมืองฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
จากนั้นนำท่านสู่วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็กๆเป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุตด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณและมีกังหันอยู่หลายตัวมีกลองด้านละตัวประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหันหรือที่เรียกว่ากังหันนำโชคเพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปโดยความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
2. สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
3. โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดอย่าลืมจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรงนำท่านสู่โรงงานจิวเวอรี่ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของบริษัทฮ่องกงจิวเวลรี่กรุ๊ปจำกัดได้เกิดแรงบันดาลใจนำกังหันมาพลิกแพลงเป็นจี้ล้อมเพชรโดยเชิญซินแสชื่อดังมาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ดซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก“แซ้ก๋งเมี๋ยว”กังหันใหญ่4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธาที่“วัดเชอกุง”ซึ่งเป็นวัดที่ดังมากและมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่าคนที่มีเคราะห์เมื่อจับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้วจะทำให้ชีวิตหมุนเวียนไปในทางที่ดีและสามารถพัดเอาสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปได้นำท่านชมร้านยาสมุนไพรเป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้านณแหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอลสนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษอาทิเช่นเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เข็ดขัด,น้ำหอมสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOY R’US , BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000
   
  **อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่**
   
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินCHEAK LAP KOK***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***
   
19.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ CX703 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   
21.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HKGE058CX170710 10 - 12 ก.ค. 2560 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท MedicalInsurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ