แพคเกจทัวร์
ทัวร์ตุรกี TURKEY-TROY 10 วัน 7 คืน สายการบินมาฮานแอร์ (พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน)

- ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ณ เมืองคัปปาโดเกีย
- ชม “ โชว์ระบำหน้าท้อง ” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
- นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
- นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum
- พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia
- แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค
- นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม
- นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน
- เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
- นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง
- นำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy
- นำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus
- นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมือง
- เดินทางโดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเตหะราน
19.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน Mahan Air เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง
   
22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 050
 
วันที่ 2 กรุงเตหะราน – กรุงอังคาร่า – เมืองคัปปาโดเกีย
03.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)
   
09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 118 
   
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอังคาร่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ภัตตาคาร
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่งเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
จากนั้นนำท่านชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 4* โรงแรมถ้ำ
หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นพักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 
วันที่ 3 นครใต้ดินไมมัคลึ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – ชมเมือง – คัปปาโดเกีย – เยี่ยมชมบ้านชนพื้นเมือง – ช้อปปิ้ง
05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐในกรณีชำระด้วยเงินสด 210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน
(สำหรับท่านที่ไม่ได้นั่งบอลลูน อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli
เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลึ มีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church แวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย พิเศษ !! เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia หรือที่เรียกกันติดหูในชื่อของ บ้านของมนุษย์ถ้ำ พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ นำท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” ตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมาจากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี จากนั้น ให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 4* โรงแรมถ้ำ
หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นพักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 
วันที่ 4 คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 293 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามใช้สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของ เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Richmond Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 5 ปราสาทปุยฝ้าย – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – อิซเมียร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary (ระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
   
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านสู่เยี่ยมชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่บริเวณด้านนอกของบ้าน มีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์แทนความ
เชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก
ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควรนำเดินท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวกโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Double Tree by Hilton Hotel 5* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เมืองอิซเมียร์ – เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – สมรภูมิกัลลิโปลี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ระยะทาง 316 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง
จากนั้นนำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย จากนั้นท่านสู่ สมรภูมิกัลลิโปลี เป็นสมรภูมิรบเมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กัลลิโปลี่เป็นชื่อของแหลมเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วินสตัน เชอร์ชิลล์ วางแผนให้ก่องกำลังผสมซึ่งประกอบไปด้วยทหารหาญจาก เกาะอังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ฝรั่งเศส, บริติชอินเดีย บุกยึดแหลมกัลลิโปลี เพื่อเปิดทางให้กองทัพเรือบุกตะลุยสู่ทะเลดำ และตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงของอาณาจักรออตโตมัน หากยึดได้ก็จะมีโอกาสโจมตีเยอรมนี วันที่ 25 เม.ย. 1915 เป็นวันที่กองกำลังผสมได้ยกพลขึ้นฝั่งที่กัลลิโปลี่ โดยมีกองกำลังเติร์กต้านทานอย่างแข็งแกร่ง ผู้นำทัพเติร์กในตอนนั้นคือ มุสตาฟา เคมาล แผนการโจมตีที่วางไว้กลับกลายเป็นไร้ผล การสู้รบยืดเยื้อถึง 8 เดือน ได้คร่าชีวิตกองกำลังผสมประมาณ 57,000 คน ก่อนที่จะถอนทัพออกจากกัลป์ลิโปลี่ ข่าวคราวและวีรกรรมของทหารเหล่านี้ได้แพร่ไปถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทำให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความหมายรำลึกถึงความเสียสละของทหารหาญและ ANZAC ย่อมาจาก Australia-New Zealand Army Crops กองกำลังผสมของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ก็ได้กลายเป็นตำนานสืบต่อกันมา
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ชานัคคาเล่ – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้ง ตลาด แกรนด์ บาซาร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ข้ามช่องแคบดาดาเนี่ยล (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 45 นาที) หลังจากเรือเทียบเท่าแล้ว นั่งรถโค้ชคันเดิมมุ่งหน้าสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า คอกปศุสัตว์ บ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีทั้งหลาย 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ส่งท้ายครึ่งวันบ่ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์ Grand Bazaar แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน มีสินค้าให้เลือกหลากหลายหมวดหมู่ คล้ายตลาด นัดจตุจักรบ้านเรา แต่ความน่าสนใจของที่นี่คงจะเป็นความแปลกตาของสินค้าที่ไม่ค่อยคุ้นตานัก ทั้ง งานเสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ และของฝาก ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสินค้าที่ค่อนข้างขึ้นชื่อของที่นี่นั่น ก็คือ พรมพื้นเมือง ที่เรียกว่า พรมคิลิม Kilim ที่ถักทอด้วยขนสัตว์หรือเส้นไหม โดยเน้นลวดลายแบบเรขาคณิตเป็นหลัก พรมแต่ละผืนนั้นใช้เวลาในการทอที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลวดลายและ ขนาด โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีต่อผืน
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 8 ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปึ – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านข้ามถนนเล็ก ๆ เพื่อเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำ
พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้นเดินลอดประตูสู่ลานกว้างมุ่งหน้าสู่โบราณสถาน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น จากนั้นนำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ส่งท้ายด้วยการนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักค้างคืน ที่ Ramada Plaza Tekstilkent Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 9 กรุงอิสตันบูล – กรุงเตหะราน – กรุงเทพมหานคร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์ !! นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
   
10.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 113
   
15.00 น. เดินทางถึง Imam Khomeini International Airport กรุงเตหะราน (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
ภายในสนามบินนั้นมีร้าน Duty Free Shop ให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถ เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี โดยเฉพาะอย่าง ถั่วพิทตาชิโอ่ จะมีราคาไม่แพงมีให้ท่านได้เลือกซื้อ หรือจะซื้อเป็นของฝากก็มีการออกแบบเป็นแพคเกจที่สวยงาม หรือบางท่านที่ชอบรับประทาน ไข่ปลาคาเวียร์ ภายในสนามบินก็มีจำหน่าย เนื่องจากประเทศอิหร่าน เป็นแหล่งผลิตไข่ปลาคาเวียร์คุณภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลก “คาเวียร์ ” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน” Sturgeon เป็นปลาสองน้ำ ที่เชื่อว่าเกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ถิ่นกำเนิดมีอยู่เฉพาะทางซีกโลกเหนือ พบเจอมากที่สุดในทะเลแคสเปี้ยน ซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นดินแดนของรัสเซีย ส่วนอีกฝั่งเป็นดินแดนของอิหร่าน 
   
22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5 051
 
วันที่ 10 กรุงเทพมหานคร
07.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TKPA03W5170805 5 - 14 ส.ค. 2560 36,900 36,900 36,900 36,900 8,000
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ 35 USD)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ากับ 24 USD)

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนโรงแรมและเมืองที่เข้าพัก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
9. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ