แพคเกจทัวร์
ทัวร์บาหลี บรูไน FANTASTIC OF ASEAN - D 5 วัน 4 คืน สายการบินรอยัลบรูไนแอร์ไลน์

• สู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นำท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
• ชม สวนพระวิษณุ ( GWK Garuda Wisnu Kencana ) ชมอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่แบบครึ่งรูป
• ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
• ชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี
• สู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี
• สู่ ทะเลสาบบราตัน นำท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี
• ชมวิวนาขั้นบันได จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี"
• ผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman
• ชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว
• เดินทางโดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี
10.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
   
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่ 
   
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
   
20.25 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที่
   
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร “Ngurah Rai International Airport”เมืองเดนพาร์ซ่าร์หรือเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย สนามบินแห่งนี้ตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ พันโท อี กุสตี งูระห์ไร ผู้บัญชาการกองกำลังชาวอินโดนีเซีย วีรบุรุษในการสู้รบที่มาร์กาเมื่อตกอยู่ในวงล้อมของกองกำลังชาวดัตช์ ระหว่างการปฏิวัติอินโดนีเซียเพื่ออิสรภาพ สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากทางใต้ของเมืองเดนพาร์ซ่าร์ ประมาณ 13 กิโลเมตร เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
   
  ที่พัก Park Regis Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
 
วันที่ 2 ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงามผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ ต่อสู้กับ รังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่ายรำแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บารองแดนซ์ถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่มีการร่ายรำมีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม ประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป ศูนย์เครื่องเงิน ให้ท่านได้ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาไฟบาร์ตูห์ ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่า 1,717 เมตร และ ทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ท่ามกลางสายหมอกที่ลอยพัดผ่าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
   
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านตัมปะซิริง นำท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตำนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์ (ซึ่งเชื่อกันว่าทำให้ราชวงศ์ หลังจากเสียชีวิตลงได้กลายเป็นเทพเจ้า) ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย และรักษาโรคต่างๆ ในทุกๆปีจะผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ที่น้ำพุแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่หาด จิมบารัน มีความยาวหลายกิโลเมตรและเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเล เรียงรายเป็นระเบียบยาวนับร้อยโต๊ะ พร้อมบรรยากาศดินเนอร์ริมทะเลยามอาทิตย์อัสดงที่แสนโรแมนติก
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Park Regis Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
 
วันที่ 3 วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง ชมความงามของกำแพง, ประตูวัดที่ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทำนาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้
   
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน นำท่านชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮินดู และสร้างไว้เพื่ออุทิศแด่ เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำท้องทะเลสาบบราตัน ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้จะมีศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูง หรือ เมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ตีพิมพ์รูปลงด้านหลังธนบัตรแบบ 50,000 รูเปี๊ยะห์ของอินโดนีเซีย นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สดชื่น ชมวิวนาขั้นบันได จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" คำว่า ทานา แปลว่าโลก คำว่า ลอต แปลว่าทะเลเชื่อว่าวัดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบรรจบกันของธรรมชาติและจักรวาล เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลดสามารถเดินข้ามไปยังตัววัดได้ วัดนี้สร้างขึ้นโดยนักบวชฮินดูชื่อ ดัง ฮยัง นิราร์ธา ในสมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ให้ท่านเก็บภาพสวยของบรรยากาศริมฝั่งทะเลยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้าที่แสนงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูซีฟู๊ดสไตล์บาหลี
ที่พั Park Regis Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เดนพาร์ซ่าร์
 
วันที่ 4 บาหลี - บรูไน - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – หมู่บ้านกลางน้ำ - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
เช้า นำท่านเดินทางสู สนามบินงูระห์ไร เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
   
07.10 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI758 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที่ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
   
09.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
   
  นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวัง Istana Nurul Iman เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทำด้วยทองคำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ำจำนวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสำหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจำนวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปได้ยกเว้นในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามประจำปี คือวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสิ้นสุดการถือศีลอด และในวาระนี้จะมีการเลี้ยงอาหารให้กับคนทั่วไปอีกด้วย จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสำหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านผ่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้าวัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคำจำนวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบันของบรูไน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ำนี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ร้านค้า, ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจำนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำ จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 บรูไน - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
   
10.55 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI513 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
   
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
DPSBI001170912 12 - 16 ก.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001170919 19 - 23 ก.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001170926 26 - 30 ก.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001171003 3 - 07 ต.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001171010 10 - 14 ต.ค. 2560 22,900 22,900 21,900 20,900 6,300
DPSBI001171017 17 - 21 ต.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001171024 24 - 28 ต.ค. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001171031 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001171107 7 - 11 พ.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
DPSBI001171114 14 - 18 พ.ย. 2560 20,900 20,900 19,900 18,900 6,300
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่า Visa on Arrival สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย 35 USD ต่อท่าน
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%
 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศบรูไน และ ประเทศอินโดนีเซียไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
15. โรงแรมที่พักในประเทศอินโดนีเซียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักเตียงคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
16. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
17. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
18. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น