แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH002SL)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• ** พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์
05.15 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
 
  •  
07.40 น. เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
   
11.20 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
   
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
   
บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ 
   
 
   
  จากนั้น แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (750 บาท) 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
   
  จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD (600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
   
 
   
20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
   
พักที่ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++ 
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 
 
วันที่ 2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   
 
   
 
   
  ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
   
  ***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน )
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
   
18.00 น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
   
  นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ 25 SGD)
   
พักที่ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
 
วันที่ 3 Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
   
  *** (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) ***
นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที 
   
บ่าย รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
   
17.30 น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
   
20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
   
21.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SGSH002SL171227 (อิสระ) 27 - 29 ธ.ค. 2560 12,555 12,555 12,055 11,555 4,500
SGSH002SL171227 27 - 29 ธ.ค. 2560 14,555 14,555 14,055 13,555 4,500
SGSH002SL171228 (อิสระ) 28 - 30 ธ.ค. 2560 12,555 12,555 12,055 11,555 4,500
SGSH002SL171228 28 - 30 ธ.ค. 2560 14,555 14,555 14,055 13,555 4,500
SGSH002SL171229 (อิสระ) 29 - 31 ธ.ค. 2560 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL171229 29 - 31 ธ.ค. 2560 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL171230 (อิสระ) 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL171230 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,500
SGSH002SL171231 (อิสระ) 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL171231 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 17,999 17,999 17,499 16,999 4,500
SGSH002SL180101 (อิสระ) 1 - 03 ม.ค. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180101 1 - 03 ม.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180105 (อิสระ) 5 - 07 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180105 5 - 07 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180106 (อิสระ) 6 - 08 ม.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180106 6 - 08 ม.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180112 (อิสระ) 12 - 14 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180112 12 - 14 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180113 (อิสระ) 13 - 15 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180113 13 - 15 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180119 (อิสระ) 19 - 21 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180119 19 - 21 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180120 (อิสระ) 20 - 22 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180120 20 - 22 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180126 (อิสระ) 26 - 28 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180126 26 - 28 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180127 (อิสระ) 27 - 29 ม.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180127 27 - 29 ม.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180202 (อิสระ) 2 - 04 ก.พ. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180202 2 - 04 ก.พ. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180203 (อิสระ) 3 - 05 ก.พ. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180203 3 - 05 ก.พ. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180209 (อิสระ) 9 - 11 ก.พ. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180209 9 - 11 ก.พ. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180210 (อิสระ) 10 - 12 ก.พ. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180210 10 - 12 ก.พ. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180216 (อิสระ) 16 - 18 ก.พ. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH002SL180216 16 - 18 ก.พ. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180223 (อิสระ) 23 - 25 ก.พ. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180223 23 - 25 ก.พ. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180224 (อิสระ) 24 - 26 ก.พ. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180224 24 - 26 ก.พ. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180301 (อิสระ) 1 - 03 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180301 1 - 03 มี.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180302 (อิสระ) 2 - 04 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180302 2 - 04 มี.ค. 2561 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH002SL180308 (อิสระ) 8 - 10 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH002SL180308 8 - 10 มี.ค. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH002SL180309 (อิสระ) 9 - 11 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180309 9 - 11 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180310 (อิสระ) 10 - 12 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180310 10 - 12 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180311 (อิสระ) 11 - 13 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180311 11 - 13 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180315 (อิสระ) 15 - 17 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180315 15 - 17 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180316 (อิสระ) 16 - 18 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180316 16 - 18 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180317 (อิสระ) 17 - 19 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180317 17 - 19 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH002SL180318 (อิสระ) 18 - 20 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH002SL180318 18 - 20 มี.ค. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าที่พัก 2 คืน โรงแรมที่สิงคโปร์ พักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 4,000 บาท ก่อนการเดินทาง โดยโอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เลิฟลี่ สไมล์ ทัวร์ จำกัด (คลิกดู >> วิธีการจองและชำระเงิน) พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มาทางอีเมล์หรือ LINE ของบริษัท 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 
หมายเหตุ

1. แพคเกจทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ Join Tour ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Partner ของเรา
2. โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
3. กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
5. บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
6. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
12. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ